Valikko Sulje

Seuran säännöt

Täältä voit ladata säännöt pdf-tiedostona

Mikkelin Pursiseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Pursiseura ry. ja sen kotipaikka on Mikkeli. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä seuraksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta, ympäristötietoisuutta ja vesillä liikkumisen taitoja, tietoja ja turvallisuutta. Tässä tarkoituksessa seura on yhteydessä viranomaisten, alan keskusjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa sekä järjestää kursseja, kilpailuja ja näyttelyitä. Lisäksi seura järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia retkeilyyn ja muuhun vapaa ajanviettoon.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniakommodori ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta, jos hän on suorittanut liittymis‑ ja

jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta.

Seuran voimassa olevat jäsenmaksut

5. Hallitus

Seuran asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsen sitä pyytää jonkin määrätyn asian käsittelyä varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista käytetään nimitystä seuran kommodori ja varakommodori, valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kolme hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen voidaan valita vain jäsenmaksuvelvoitteensa hoitanut seuran varsinainen jäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokouksessa äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran hallituksen yhteystiedot

6. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa seuran kommodori yhdessä varakommodorin, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

8. Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä, kunniakommodorilla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksessa äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Hallitus voi päättää, että kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

10. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen asialista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan kommodori, varakommodori ja kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty seuran kokouksessa 30.3.2021